Mình biết đến Ho’Oponopono từ hồi học thiền của chị Hương, chắc cũng 4-5 năm rồi. Đây là một bài chữa lành với 4 câu thần chú: I’m sorryPlease forgive meThank you I love you Bằng cách đọc 4 câu …

Read more →