– Bánh Rán có thương bố không?

– Tất nhiên là có rồi.

– Em có thương anh không?

– Có.

– Nhiều hay ít?

– Nhiều.